Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A..  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Company Optimizer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van       
      werkzaamheden.
B..  Opdrachtnemer: Company Optimizer (Empower Women is onderdeel van Company Optimizer)
C..  Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Company Optimizer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers,
      alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Company Optimizer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
D.  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor Company Optimizer, voor andere personen die voor Company Optimizer werkzaam zijn, respectievelijk     
     personen die bij de uitvoering van de opdracht door Company Optimizer zijn ingeschakeld.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

A.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen
     in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
B.  Voor zover voor opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever
     verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

A..  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtgever en opdrachtnemer
      is ondertekend. De bestelling en betaling van een event ticket wordt gelijkgesteld aan de opdrachtbevestiging door opdrachtgever en
      opdrachtnemer. 
B.   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze
      voor een bepaalde tijd is aangegaan.
C.  Alle diensten die door opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

A..  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft om het correct uitvoeren       van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
B.  Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van   
     de opdracht van belang kunnen zijn.
C.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en
      bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

Artikel 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

A.  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door de
     opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
C. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien
     opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – GEHEIMHOUDING

A.  Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
B.  Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking
     wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
     opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele op strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
C. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of
     andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde
     informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde
     inhoud kennis kunnen nemen.
D.  Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

A.  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader
     van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
B.  Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,
     adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
     inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te expliciteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor
     verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van
     opdrachtnemer.
C.  De opdrachtnemer heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen
     het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is voorgaande van overeenkomstige toepassing.
D.  Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een
     deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 – HONORARIUM

A.  Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van
     de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtnemer   
     zijn verricht.
B.  Opdrachtnemer heeft altijd het recht één of meerdere voorschotten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een
     offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.
C.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan,
     is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover
     andere afspraken hebben gemaakt.
D.  Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per week, per
     maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en
     opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt
     omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 – BETALING

A.  Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch
     in geen geval later dan veertiendagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van storting ten gunste van een
     door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
B.  Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9a genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste
     eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de
     vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
C.  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming
     door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
D.  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is
     opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te
     bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten,
     de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook
     verschuldigd is, direct opeisbaar.
E.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
     opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 – RECLAMES

A.  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van
     de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever
     aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
B.  Reclames als in lid a bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
C.  In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het
     kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht
     tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 – LEVERINGSTERMIJN

A.  Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen,
     dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat betaling geheel is ontvangen
     respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
B.  Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is
     overeengekomen.
C.  De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijving worden
     ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen
     leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 – OPZEGGING

A.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Dit is niet van toepassing voor EVENT tickets.
B.  Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. Dit is niet van toepassing op EVENT ticket. 

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID

A.  Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken
     professionele dienstverlener kan worden verwacht. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering
     van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van
     de opdracht mag worden vertrouwd. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft
     verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden
     door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een
     maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over de laatste twaalf maanden, tenzij er aan de zijde van de
     opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
B.  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
C.  Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer
     in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
D.  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtgever te
     zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
E.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan
     opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar
     handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
F.  De in lid a, b en c van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door de opdrachtnemer
     ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
G.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het
     vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en
     volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 14 – VERVALTERMIJN

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 – CONVERSIE, STRIJDIGHEID MET OPDRACHTBEVESTIGING

A.  Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enig bepaling van deze Algemene Voorwaarden
     geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
     overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
B.  In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging
     opgenomen voorwaarden.

Artikel 16 – SLOTBEPALINGEN

A.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend
     Nederlands recht van toepassing.
B.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
     worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtgever zijn vestigingsplaats heeft.

Adres

Wijnhaven 47 B
3011 WH Rotterdam

Telefoon

06 – 40 87 77 92

E-mail

info@empowerwomen.nl
× Hoe kan ik je helpen?