Disclaimer

 

1.   Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer.

2.  U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. In dat verband is het
    niet toegestaan om:
    –  virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website
        kunnen verhinderen, Empower Women en/of derden kunnen schaden;
    –  de goede werking van de website onredelijk te belasten;
    –  de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen;
    –  een hyperlink naar (delen van) de website aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Empower Women;
    –  wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

3.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Empower Women mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, verder
     openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met
     betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, evenals op Empower Women’s logo’s, slogans en grafische weergaven berusten
     uitsluitend bij Empower Women.

4.  Empower Women garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie correct en/of compleet is. Empower Women is niet aansprakelijk
     voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met:
     –  deze disclaimer;
     –  het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van informatie die op de website beschikbaar is, of van informatie die
         wordt verkregen via cookies;
    –  de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden;
    –  aanspraken van derden die verband houden met de niet-naleving van de disclaimer, dan wel die verband houden met het gebruik van
        de website.

5.  Indien u één of meer bepalingen uit deze disclaimer niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Empower Women, behoudt
     Empower Women zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten. Bovendien heeft
     Empower Women te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, evenals verdere toegang tot de
     website te weigeren.

6.  Indien op deze website prijzen worden genoemd voor beschreven producten en of diensten, dan zijn deze altijd in euro’s. Empower Women houdt
     zich het recht voor om te allen tijde de prijzen aan te passen.

7.  Empower Women behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Op de disclaimer is uitsluitend Nederlands
     recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de disclaimer en/of het gebruik van de website worden bij uitsluiting
     berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Indien één van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat
     dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.

Adres

Wijnhaven 47 B
3011 WH Rotterdam

Telefoon

06 – 40 87 77 92

E-mail

info@empowerwomen.nl
× Hoe kan ik je helpen?